Privacy statement Christelijke Gereformeerde kerk te Noordeloos (versie: 6)

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordeloos verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan leden buiten de kerkelijke gemeente ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten zijn gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.
De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op de website van onze kerk (www.cgknoordeloos.nl) en de verwerking hiervan binnen de kerkelijke gemeente door de scriba, de financieel administrateur en alle anderen die daartoe door de kerkenraad gemachtigd zijn.

Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bijeenzijn rondom Gods Woord, het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en de betrokkenheid op elkaar. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.
Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de administrateur en het organiseren van bijeenkomsten.

Verwerking van uw gegevens
Van de leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. Alleen een beperkt aantal algemene persoonsgegevens zijn in het ledenregister op het beveiligde deel van de website toegankelijk voor de leden.
Dit zijn de volgende persoonsgegevens :
● achternaam en voorletters van de belijdende leden;
● roepnaam van de doopleden;
● straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
● geboortedatum;
● telefoon en email;
● wijk.

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van hun functie. Hierin wordt getracht om een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt voor de scriba en de administratie gebruik gemaakt van e-mailadressen met de domeinnaam @cgknoordeloos.nl
Foto’s van kerkelijke activiteiten worden alleen in een beveiligde omgeving geplaatst. Dit beveiligde gedeelte is alleen te raadplegen door gemeenteleden die een account op de website hebben.

Uitzending kerkdiensten
De kerkdiensten worden live uitgezonden via beeld en geluid zodat ook zieke- en oudere gemeenteleden zich met de gemeente verbonden kunnen weten. Omdat de gemeente een missionaire taak heeft, worden alle kerkdiensten via het internet volledig uitgezonden (in beeld en geluid). Er wordt in de dienst alleen gebeden voor gemeenteleden als zij daar vooraf zelf, of iemand namens hem/haar om vragen. Bij de voorbede zal persoonsgebonden informatie (zoals adresgegevens e.d.) tot een minimum beperkt worden. Na afloop is de dienst alleen voor geregistreerde gebruikers (gemeenteleden) volledig terug te kijken / luisteren. De openbare uitzending betreft alleen de schriftlezing en de preek.

Verspreiding Kerkvenster
Het kerkvenster, ons eigen kerkblad, kunnen gasten en belangstellenden meenemen uit de hal van de kerk. Op deze manier is het voor hen mogelijk om thuis een beeld te vormen van onze gemeente. Dit dient het doel om ons als kerk te presenteren aan buitenkerkelijken en belangstellenden.

Publicatie
In de gemeentegids en op het openbare gedeelte van de website staat vermeld hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De scriba bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens van de website uit het kerkvenster en uit de gemeentegids te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Een dergelijk verzoek wordt binnen zes weken behandeld. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de scriba. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.
Voor alle vragen die u hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail zenden naar onze AVG-contactpersoon: zr. M. Struik-Boogert, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Websites van derden / links
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

In kaart brengen websitebezoek
De website gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft.

Vastgesteld door de kerkenraad van de CGK te Noordeloos op 6 juli 2020