Het begon allemaal met een Leicesterconferentie in Engeland, waar ds. De Romph ds. Jurčo, predikant van de Cirka Bratska in Presov, Slowakije, ontmoette. Laatstgenoemde was op zoek naar gemeenten die de kerkbouw in Hermanovce, een evangelisatiepost van Presov, wilden ondersteunen. Na thuiskomst legde ds. De Romph de vraag voor aan de kerkenraad, waarop besloten werd eerst eens een kijkje te gaan nemen achter het voormalige IJzeren Gordijn. Ds. De Romph, ouderling A.D. de Jong en br. J. Bor, kwamen enige tijd later met enthousiaste verhalen terug en vervolgens werd besloten de bouw van de kerk in Hermanovce vanuit Noordeloos financieel te ondersteunen. De gemeente werd voorgelicht, waarna er geestdriftig allerlei acties op touw werden gezet om kerkbouw in het verre Slowakije mogelijk te maken. Het enthousiasme van o.a. ds. De Romph ging zover dat zelfs de bond van zondagsscholen uitgaande van onze kerken besloot haar steentje bij te dragen.

September 2003 was het dan zover. Het kerkgebouw werd opgeleverd, de gemeente van Hermanovce geïnstitueerd en de beroepen predikant, in de persoon van ds. Pristiak, aan de gemeente verbonden. Tijdens die gedenkwaardige bijeenkomst op zondagmorgen kregen tal van sprekers het woord, zo ook ds. De Romph. Gedachtig aan de plaatselijke situatie wenste hij de gemeente van Hermanovce van harte de beschermende nabijheid van de Heere toe met de woorden van Psalm 125 : 2 “Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de Heere rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid”.

IMG 8151

Inmiddels zijn jaren voorbijgegaan. De gemeente van Hermanovce evangeliseert nu zelf in nabij gelegen dorpen. De bekendste evangelisatiepost is die van Hlinne, waar de Zuid-Afrikaanse evangelist Pierre van Vuren onder de zigeuners het Evangelie van de genade van de Heere Jezus Christus mag verkondigen. Het door de gemeente van Hermanovce aangekochte woonhuis, dat tot kerk wordt verbouwd mag met behulp van financiële middelen vanuit Noordeloos stapje voor stapje worden gerenoveerd. Inmiddels is de kerkzaal gereed en wordt er hard gewerkt om een inpandige toilettengroep te realiseren.     

“Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken”.